tytul: Wniosek o dopuszczenie do postępowania | OGÓLNYtytul: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | OGÓLNYtytul: Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku | NA MIEJSCUtytul: Wniosek o dopuszczenie do postępowania | USUNIĘCIE DRZEWtytul: Wniosek o udostępnienie zezwolenia na usunięcie drzew | z KOMENTARZEM

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku | OGÓLNY

Miejscowość, data

Nazwa i adres organu

 

 

WNIOSEK

o udostępnienie informacji o środowisku


 

Na podstawie art. 8, art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn.zm.), proszę o udostępnienie ..... (opisać jakich dokumentów / informacji żądamy).


 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy wnioskuję o udostępnienie ww. informacji w formie ..... (np. papierowej, elektronicznej) i przesłanie jej na adres .... (jeśli wnioskujemy o informację w formie elektronicznej można podać adres mailowy).

 

Podpis

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

link terra