tytul: Wniosek o dopuszczenie do postępowania | OGÓLNYtytul: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | OGÓLNYtytul: Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku | OGÓLNYtytul: Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku | NA MIEJSCUtytul: Wniosek o dopuszczenie do postępowania | USUNIĘCIE DRZEW

Wniosek o udostępnienie zezwolenia na usunięcie drzew | z KOMENTARZEM

 

Miejsce, data

Nazwa i adres wnioskodawcy

 

Nazwa i adres organu

 

 

WNIOSEK
o udostępnienie informacji o środowisku

 

Na podstawie art. 8, art. 9, zwłaszcza ust. 1 pkt 3 i 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), proszę o udostępnienie:

  1. kopii decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub decyzji odmawiających takiego zezwolenia, wydanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, o znakach sprawy (UWAGA PRAKTYCZNA: znaki sprawy można sprawdzić w publicznie dostępnych wykazach informacji o środowisku, jeśli organ takowe prowadzi, jeśli nie dysponujemy znakiem sprawy lub numerem decyzji należy podać dokładną lokalizację drzewa, o które pytamy):
  2. kopii wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew złożonych do Urzędu (nazwa urzędu) do wskazanych powyżej decyzji.
  3. kopii dokumentów i informacji znajdujących się w aktach postępowań wszczętych na podstawie wniosków, o których mowa w pkt b) powyżej i zakończonych decyzjami, o których mowa w pkt a) powyżej, takich jak np.: notatki lub protokoły z wizji lokalnej przeprowadzonej przed wydaniem zezwolenia, ekspertyzy przyrodnicze, ekspertyzy dendrologiczne dotyczące stanu zdrowotnego drzewa, lub inne służące do podjęcia decyzji, inne dokumenty wykorzystane przez organ jako materiał dowodowy przed wydaniem decyzji.

- ewentualnie informacji, że w aktach danej sprawy nie znajdują się żadne dokumenty ani materiały dowodowe takiego typu jak wymienione w pkt c).

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy wnioskuję o udostępnienie ww. informacji w formie …. (UWAGA PRAKTYCZNA: należy podać formę, np. „w formir elektronicznej w postaci plików PDF na adres e-mail: …… - skan jednego całego dokumentu do jednego pliku”. Generalnie im bardziej precyzyjnie określimy w jako sposób chcemy otrzymać informację tym lepiej dla nas, może się zdarzyć np. że otrzymamy skany każdej strony w oddzielnym piku co przy większej liczbie danych sprawi nam kłopot)

 

Uzasadnienie

Kwalifikacja wnioskowanych informacji jako informacji o środowisku

Decyzje zezwalające na usunięcie drzew oraz wnioski o ich wydanie (tj. informacje wymienione w pkt a) i b) niniejszego wniosku) mieszczą się w kategorii informacji o środowisku, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz - częściowo - pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś).

Wydane decyzje są „środkami administracyjnymi wpływającymi na elementy środowiska”, w tym wypadku na objęte nimi drzewa (tereny zielone). Do środków takich, podejmowanych przez organy administracji, należą m.in. wydane decyzje administracyjne (art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś).

Wnioski o wydanie tych decyzji należy natomiast uznać za informacje o „działaniach wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska” (planowanych przez składających takie wnioski). Wnioski te częściowo należy także uznać za „założenia”, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5, wykorzystane przez organ do podjęcia środka administracyjnego (tj. wydania decyzji). Zawierały one bowiem informacje o planowanych działaniach wraz z ich uzasadnieniem, co powinno być podstawą do wydania przez organ odpowiedniej decyzji.

Ponadto, zarówno dane o wnioskach o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew, jak też o samych zezwoleniach umieszczane są w publicznie dostępnych wykazach - zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f) ustawy ooś.

Dokumenty i informacje, o których mowa w pkt c) niniejszego wniosku mieszczą się w kategorii informacji o środowisku, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy ooś - są to bowiem „założenia wykorzystane w ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3” - w tym wypadku w ramach wydawania decyzji administracyjnej.

Wszystkie wymienione we wniosku informacje są więc informacjami o środowisku, w związku z czym podlegają udostępnianiu na podstawie ustawy ooś.

 

Termin na udostępnienie informacji

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy ooś, dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach (a więc wnioski o wydanie zezwoleń oraz same zezwolenia) udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy ooś, pozostałe żądane informacje są udostępniane „bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku”.

Termin ten może zostać przedłużony do maksymalnie dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Należy jednak podkreślić, że - jak wskazuje się w literaturze - termin dwumiesięczny jest już terminem maksymalnym, który nie może podlegać dalszemu przedłużaniu (zob. M. Bar, J. Jendrośka, Komentarz do art. 14 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Lex/el., 2014).

Określenie dwumiesięcznego przedłużonego już terminu na udostępnienie informacji jako nieprzekraczalnego wynika nie tylko z brzmienia ustawy ooś, ale także z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2003/4/WE1 oraz art. 4 ust. 2 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji z Aarhus2.

 

Opłaty za udostępnianie informacji

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy ooś, wyszukiwanie oraz przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie (a więc wniosków o zezwolenia i samych zezwoleń na usunięcie drzew - wymienionych w pkt a) i b) niniejszego wniosku) jest bezpłatne.

Przepis ten oznacza, że w przypadku dokumentów, o których dane organ ma obowiązek umieścić w publicznie dostępnym wykazie nie pobiera się opłat ani za ich udostępnienie na miejscu, ani też za ich wyszukanie.

Opłat za wyszukanie nie pobiera się nie tylko wówczas, gdy wnioskodawca zamierza przeglądać dokumenty w siedzibie organu, ale także wówczas, gdy wnioskuje o ich przesłanie - art. 26 ust. 1 przewiduje bowiem nieodpłatne dokonanie dwóch odrębnych czynności:

wyszukanie informacji (dokumentu) przez organ zobowiązany do udostępnienia informacji (wyszukanie jest tu czynnością niejako przygotowawczą do udostępnienia informacji – czy to w postaci udostępnienia na miejscu, czy też późniejszego przesłania tej informacji w określonej formie),

udostępnienie wnioskodawcy danej informacji na miejscu w siedzibie organu (zob. M. Bar, Komentarz do art. 26 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Lex/el., 2014).

W odniesieniu do informacji objętych pkt a) i b) niniejszego wniosku opłaty mogą być więc pobrane jedynie za skanowanie informacji (!!!). (UWAGA PRAKTYCZNA: opłaty mogą być naliczane niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, zatem można od razu we wniosku poprosić o przedstawienie kalkulacji naliczonej opłaty)

 

Ochrona danych osobowych

W związku z tym, że w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizycznie niebędące przedsiębiorcami oraz decyzji wydanych na rzecz tych osób pojawić się może kwestia ochrony danych osobowych tych osób, pragniemy wskazać, że dla zapewnienia tej ochrony wystarczające jest usunięcia imienia i nazwiska danej osoby, nie ma natomiast podstaw do zaczerniania także adresu nieruchomości lub numeru działki, z którego usuwane jest drzewo.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych3 każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.

Zgodnie z tą ustawą za dane takie uważa się „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej” (art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, „której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne” (art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych).

Za umożliwiającą określenie tożsamości osoby nie uważa się jednak informacji, jeżeli określenie tożsamości danej osoby wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań (art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych).

Zidentyfikowanie osoby (ustalenie jej nazwiska) na podstawie adresu nieruchomości, której jest posiadaczem (jako że - zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody - zezwolenie na usunięcie drzewa wydawane jest na wniosek posiadacza nieruchomości) wymagałoby zasięgnięcia informacji z ewidencji ludności prowadzonej na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych4.

Zgodnie z art. 44g i 44h tej ustawy „dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych” udostępnia się tylko określonym podmiotom i osobom, a mianowicie: osobie, której dane dotyczą, określonym organom państwowym, a innym osobom tylko wówczas gdy wykażą swój interes prawny w uzyskaniu takich danych - albo wprawdzie tylko interes faktyczny, ale wówczas musza także posiadać zgodę osoby, której dotyczą dane.

Wynika z tego, że przekazanie samego adresu nieruchomości nie pozwala na zidentyfikowanie jej posiadacza.

Przy tym nawet dane z ewidencji ludności nie dostarczą danych o posiadaczu nieruchomości, który nie mieszka na danej nieruchomości (nie jest tam zameldowany).

Należy zatem uznać, że udostępnienie samego adresu nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo nie będzie stanowiło naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - a więc adres taki powinien być udostępniany (żaden z przewidzianych w ustawie ooś wyjątków go nie dotyczy, więc nie ma podstawy prawnej do utajnienia tej informacji).

W przypadku natomiast udostępnienia kopii decyzji z podanym numerem ewidencyjnym działki, z której usuwane jest drzewo, należy zauważyć, że możliwość zidentyfikowania konkretnej osoby na tej podstawie także nie jest dostępna dla każdego.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego5 dostęp do zawartych w ewidencji informacji o właścicielach konkretnych nieruchomości jest ograniczony. Zgodnie z tym przepisem dane właścicieli nieruchomości udostępniane są tylko samym tym właścicielom, a ponadto organom administracji publicznej oraz podmiotom realizującym zadania publiczne związane z daną nieruchomością, a innym osobom - tylko wówczas, gdy wykażą w sprawie swój interes prawny. Starosta (prowadzący ewidencję gruntów i budynków) nie może więc udostępniać danych właściciela nieruchomości każdemu zainteresowanemu lecz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (tak też: W. Wiewiórowski, GIODO wyjaśnia: Udostępnianie danych z ewidencji a dane osobowe, w: Wspólnota nr 5, 29.01.2011 r.)

W konsekwencji więc, możliwość zidentyfikowania konkretnej osoby fizycznej na podstawie numeru ewidencyjnego działki, której osoba ta jest właścicielem nie jest powszechnie dostępna.

W związku z tym należy uznać, że udostępnienie adresu lub numeru działki, z której ma być usunięte drzewo nie będzie stanowiło naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych jako że określenie tożsamości danej osoby na tej podstawie „wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań”.

W konsekwencji, więc taki adres lub numer powinny być udostępnione - żaden z przewidzianych w ustawie ooś wyjątków ich nie dotyczy, więc nie ma podstawy prawnej do utajnienia tych informacji (zob. M. Bar, opinia dotycząca wybranych problemów dotyczących udostępniania informacji o środowisku, sporządzona dnia 6 września 2014 r., (w:) Strażnicy natury. Społeczny monitoring dostępu do informacji o środowisku, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław 2014).

Ewentualna odmowa

Dodatkowo przypominamy, że ewentualna odmowa udostępnienia żądanych informacji lub ich części może nastąpić tylko w drodze decyzji administracyjnej (art. 20 ust. 1 ustawy ooś), od której przysługuje droga odwoławcza przewidziana w przepisach o postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym.

Odmowa taka może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach - wymienionych w art. 16 i 17 ustawy ooś i musi być rzetelnie uzasadniona.

 

Podpis składającego wniosek

 

 

1 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. UE L 41 z 14.2.2003)

2 Konwencja sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706)

3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

4 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.)

5 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

link terra