tytul: nasze projektytytul: Na Straży Drzewtytul: Na Straży Drzew - ogólnopolski społeczny monitoring standardów zarządzania drzewami w stolicach województwtytul: STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrodytytul: Strażnicy Natury – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków

Obywatel Na Straży Drzew

Projekt realizowany był w okresie: marzec 2016 – listopad 2017 i dotyczył społecznego monitoringu wykorzystania Budżetu Obywatelskiego do zazieleniania miast, a także wpływu obywateli na jego kształt.

Projekt dotyczył drzew i zmiany w podejściu do ich ochrony w dużych miastach Polski poprzez społeczny monitoring wykorzystania Budżetu Obywatelskiego i realny wpływ obywateli na jego kształt. Drzewa są ważne, gdyż oczyszczają powietrze, poprawiają klimat, zmniejszają hałas i stres życia, wpływają na jakość życia i wzrost ceny nieruchomości, służą przyrodzie. Za ochronę przyrody w tym zakresie odpowiedzialne są władze gminne, ale w dużych miastach obserwujemy intensywny proces rugowania drzew. Z naszych doświadczeń strażniczych wynika, że w dużych miastach drzewa są masowo wycinane. Stąd potrzeba skuteczniejszych mechanizmów tworzenia nowych zadrzewień oraz większego zaangażowania obywateli w ten proces i jego kontrolę.

Jednocześnie widać coraz większy ruch społeczny mający na celu ochronę drzew. Przejawia się on w coraz większym wykorzystaniu mechanizmu Budżetu Obywatelskiego, gdzie aktywni obywatele mogą realizować „zielone projekty” i oddziaływać w ten sposób na politykę miasta.

Niniejszy projekt ma na celu monitoring standardów BO w 18 miastach wojewódzkich w Polsce oraz wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w tym zakresie, a także promocję Budżetu Obywatelskiego jako mechanizmu zazieleniania miast.

W ramach projektu zrealizowano:

Monitoring Budżetu Obywatelskiego obejmuje dwa badania:

  • Badanie 1. Monitoring procedury naboru i oceny Budżetu Obywatelskiego w 16 miastach wojewódzkich Polski dla 2015 roku w celu wypracowania dobrych praktyk w tym zakresie i promowania wysokich standardów.
  • Badanie 2. Monitoring wykorzystania Budżetu Obywatelskiego do realizacji projektów zwiększających ilość zieleni w miastach dla 2015 roku.

Oba badania zostały podsumowane i wydane w postaci raportu, który przekazany do wszystkich zainteresowanych: władz miast wojewódzkich oraz aktywistów i organizacji włączonych w proces monitoring, a także władzom samorządowym innych miast, organom nadzorczym i kontrolnym, a także zainteresowanym podmiotom administracji publicznej.

Opieka obywatelska – kompleksowe szkolenia dla liderów i aktywistów w Polsce

Kompleksowe szkolenia objęły zarówno spotkania dwudniowe, każde dla grupy ok. 15 osób, ale też spotkania jednodnioew. Zorganizowane w kilku miastach Polski (Wrocław, Opole, Katowice, Warszawa) w cylku związanycm ze składaniem wniosków do Budżetu Obywatelskiego. 

Szkolenia kierowane były przede wszystkim do działaczy lokalnych, aktywistów, przedstawicieli społeczności lokalnych korzystających (chcących korzystać)  z mechanizmu jakim jest budżet obywatelski, ale też przedstawicieli samorządów lokalnych, która chciałyby budżety obywatelskie realizować. Jego tematyka skupiłą się na następujących zagadnieniach:

  • Rola BUDŻETÓW OBWATELSKICH w miastach (ze szczególnym uwzględnieniem aspektu rozwoju zieleni) - realia BO jako mechanizmu partycypacji. Jak usprawnić budżety obywatelskie? WYPRACOWANIE REKOMENDACJI do budżetów obywatelskich.
  • PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW obywatelskich: identyfikacja celu, działania, od pomysłu do realizacji, jak skutecznie promować i wygrać, jak zaangażować innych?

Podczas szkolenia zaprosimy uczestników zarówno na wykłady i prezentacje merytoryczne, jak i do aktywnego udziału w zajęciach warsztatowych zwiększających umiejętności z zakresu podstaw komunikacji społecznej, aktywizowania mieszkańców, umiejętności przygotowania, prowadzenia projektów i kampanii.

Rozpowszechnianie dobrych praktyk i inspirowanie.

Konferencja podsumowująca wyniki monitoringu miała miejsce we Wrocławiu w dniach 27-28 w ramach Forum Przyjaciół Drzew. Uczesniczyli w niej aktywiści, przedstawiciele NGO i samorządów. W sumie ponad 120 osób z całej Polski. Na konferencji zaprezentowano raport.

Promocja działań realizowana była poprzez stronę www oraz poprzez profil na serwisie społecznościowym - zarówno Funadacji EkoRozwoju jak i Drogi dla Natury.

Projekt realizowany był w latach 2016-2017. Dofinansowany przez Ministarstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

link terra