tytul: nasze projektytytul: Na Straży Drzewtytul: STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrodytytul: Strażnicy Natury – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunkówtytul: Obywatel Na Straży Drzew

Na Straży Drzew - ogólnopolski społeczny monitoring standardów zarządzania drzewami w stolicach województw

Na Straży Drzew - ogólnopolski społeczny monitoring standardów zarządzania drzewami w stolicach województw

Na spotkaniach z udziałem aktywistów lokalnych oraz przedstawicieli urzędów prezentujemy raport - podsumowanie społecznego monitoringu standardów zarządzania drzewami w największych polskich miastach.

Drzewa są ważne

Drzewa stanowią interes publiczny, ponieważ są ważne dla wszystkich – nie tylko dla przyrody. Podczas upałów uwalniają wodę w procesie parowania, co przyczynia się do obniżenia temperatury otoczenia nawet o 11 stopni. Eliminują do 75% zapylenia, redukują do 98% azotanów i dezaktywują do 70% metali ciężkich. Zadrzewienia tworzą także naturalne ekrany akustyczne, łagodzą stres, wzbogacają estetykę otoczenia, przyczyniają się do wzrostu cen nieruchomości oraz zwiększają potencjał gospodarczy miast. Są także – również w miastach – siedliskiem gatunków chronionych (nietoperzy, ptaków, chrząszczy etc.) i częścią sieci Natura 2000.

Drzewa są wciąż masowo wycinane w miastach i nie są zastępowane nowymi nasadzeniami:

W latach 2011-2014 w stolicach województw wycięto łącznie ok. 800 000 drzew (dane szacunkowe w oparciu o średnią z badanych decyzji, liczba może być wyższa). Porównując tę ilość drzew do parku lub dojrzałego lasu otrzymamy powierzchnię ok. 2600 ha. Stanowi to obszar równy połowie rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego, który ma powierzchnię ok. 5700 ha.

Jedynie w przypadku 17,3% wydanych przez organy w latach 2011-2014 zezwoleń nakazano nasadzenia zastępcze (!),
7 % wydanych w tym okresie decyzji nie podaje terminu realizacji nasadzeń kompensacyjnych (to jest liczba 960 decyzji),

Nasadzenia zastępcze nie są monitorowane, nie są kontrolowane w terenie (w wielu wypadkach nie przeżywają), powszechną formą kontroli jest pisemne oświadczenie inwestora o dokonaniu nasadzenia (!). Jest to bardzo duży problem, gdyż w obecnej sytuacji w miastach (zanieczyszczenie powietrza, „presja infrastruktury”, zasolenie gleby, etc.) drzewa mają coraz mniejszą szansę na osiągnięcie wieku dojrzałego!

Decyzje o wycince wydawane są szablonowo i schematycznie, również z błędami formalnymi:

Decyzje o usunięciu drzew należą do grupy tzw. decyzji uznaniowych. „Uznaniu podlega przede wszystkim zasadność uwzględnienia wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa. Ponadto uznaniu podlega zastąpienie opłaty obowiązkiem przesadzenia lub zasadzenia. Organ administracji ma obowiązek szczególnie wnikliwie dokonać ustalenia zarówno sytuacji w terenie, jak również przeanalizować przyczyny, które przywołał zainteresowany w celu uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia. Zezwolenie na wycięcie drzew nastąpić może jedynie w sytuacji, gdy przyczyna taka zostanie przez organ uznana za przyczynę ważną, uzasadniającą rezygnację z przewidzianej ustawą o ochronie przyrody ochrony drzew. Udzielenie zgody na wycięcie drzewa podlegać musi surowszym regułom niż jej odmowa” (dr J. Jerzmański, Opinia prawna dot. zasad wydawania decyzji w sprawie usuwania drzew, Kancelaria JJB i Wspólnicy). W praktyce tak nie jest.

Najczęstsze błędy decyzji (przebadano 470 postępowań – wnioski, decyzje, protokoły z wizji, etc.):

 • Lakoniczność uzasadnień decyzji – okoliczności i powody wycinki nie są należycie badane i udokumentowane (np. zezwolono na usunięcie 222 szt. drzew, jednakże ani w orzeczeniu, ani w uzasadnieniu decyzji nie określono, jakie obwody pni miały drzewa przeznaczone do usunięcia)
 • Brakuje informacji o występowaniu gatunków chronionych (istnieje obowiązek oględzin drzewa pod tym kątem) oraz brak pouczenia na temat obostrzeń wynikających z ochrony gatunkowej,
 • 16,9% z decyzji nie zawiera terminu realizacji,
 • W znaczącej większości badanych przypadków (87,9%) decyzje nie zawierają informacji o opłatach za usunięcie drzew i krzewów (temat naliczenia czy też odstąpienia od naliczenia opłaty jest „przemilczany”),
 • 11,8% badanych decyzji nie zawierało protokołu z oględzin w terenie (!)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 • mh

  monitoring.php: Obywatel Na Straży Drzew

  Projekt realizowany był w okresie: marzec 2016 – listopad 2017 i dotyczył społecznego monitoringu wykorzystania Budżetu Obywatelskiego do zazieleniania miast, a także wpływu obywateli na jego kształt.

 • mh

  monitoring.php: nasze projekty

  Fundacja EkoRozwoju zajmuje się od początku powstania projektami dotyczącymi ochrony przyrody. Od wielu lat zwracamy uwagę na oprzyrządowanie prawne, które umożliwia społecznościom lokanym, oraz organizacjom pozarządowym skuteczne działanie na rzecz ochrony przyrody. Takie prawo w Polsce powstało. Z inicjatywy własnej oraz na skutek legislacji zwiazanej z dostosowaniem prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej.

 • mh

  monitoring.php: STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody

  Projekt zwiększa aktywność obywateli i lokalnych NGO w monitorowaniu administracji w zakresie ochrony przyrody. Działania koncentrują się na zwiększeniu dostępności do informacji publicznej DIP, kontroli przestrzegania przez administrację publiczną i inwestorów przepisów ochrony przyrody w procesie inwestycyjnym, a także angażowaniu obywateli w czynny udział w toczących się postępowaniach oraz zwiększeniu umiejętności NGO i aktywistów przyrody w tym zakresie

 • mh

  monitoring.php: Strażnicy Natury – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków

  Projekt realizowany w latach 2009-2010 angażował organizacje pozarządowe i wolontariuszy w społeczny monitoring naruszeń prawa poprzez zniszczenia populacji i siedlisk w nawiązaniu do zapisów Załącznika I, II i IV Dyrektywy 92/43/EEC.

 • mh

  monitoring.php: Na Straży Drzew

  Projekt dotyczy drzew i naszych obywatelskich działań dla ich ochrony. Drzewa są ważne - w miastach oczyszczają powietrze, poprawiają klimat, zmniejszają hałas i stres życia...
  Termin realizacji: luty 2015 – kwiecień 2016

link terra