nasze projekty

 

dostęp do informacji

W Polsce obowiązują dwie odrębne grupy przepisów dotyczących dostępu do informacji - dotyczące:

  • dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz
  • dostępu do informacji publicznej.

Poradnik porównuje obie grupy i wskazuje na te możliwiości, które skutecznie wykorzystywane są w praktyce ochrony środowiska.

 

+ więcej

wzory pism

Zapraszamy do korzystania z zamieszczonych wzorów wniosków dotyczących dostępu do informacji lub dopuszczenia do postępowania administracyjnego.
Mamy nadzieję, że ułatwią Państwu podjęcie działań na rzecz ochrony drzew (i środowiska)

 

opinie prawne

Nie zmienił się charakter prawny decyzji zezwalającej na usunięcie drzew. „Jest to nadal decyzja uznaniowa udzielana na wniosek zainteresowanego. Ustawa nadal praktycznie nie zawiera jednoznacznych wskazówek co do kryteriów jakie powinien brać pod uwagę organ podejmujący omawianą decyzję (…) – a w zasadzie dokonujący szeregu rozstrzygnięć w ramach postępowania w sprawie jej wydania. Tym samym należy w pierwszym rzędzie odwołać się do zasad ogólnych -  formuje je m.in. art. 7 k.p.a. nakazujący odpowiednio wyważyć interes społeczny i słuszny interes strony”

OPINIA PRAWNA

dotycząca nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w zakresie zasad usuwania drzew i krzewów sporządzona dnia 14 stycznia 2016 r.
przez dra Jana Jerzmańskiego
z kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy.
Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o. we Wrocławiu
na zlecenie Fundacji Ekorozwoju we Wrocławiu
 

Relacje video z Forum Przyjaciół Drzew

 
link terra